تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی

 

آراء قطعی و قابل تجدیدنظر

ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعی بودن آرای دادگاهها است مگر اینکه قانونگذار قابل تجدیدنظر بودن را مشخص کرده باشد. این در حالی است که در عمل، اکثر آراء صادره از محاکم دادگستری،اطلاعات بیشتر

قرار تعویق صدور حکم

نکته های کاربردی
ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی: «در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق اندازد:اطلاعات بیشتر

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد:

«در صورتی که یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب در ضمن عملیات اجرای حکم صادر و احراز شود، قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.اطلاعات بیشتر

زمین های ملی شده

در ماده یک “قانون ملی شدن جنگلهای کشور” مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ مقرر شد از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.اطلاعات بیشتر

روشهای وصول چک برگشتی

برای اقدام در خصوص چک برگشتی، از سه طریق می توان اقدام کرد:

۱- اقدام از طریق شکایت کیفری

با توجه به قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲) دارنده چک میتواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه، به طرفیت صادرکننده چک اقدام به طرح شکایت کیفری کند. در خصوص شکایت کیفری چند نکته وجود دارد کهاطلاعات بیشتر

چک از منظر اختلاف نظرهای قضایی

در رسیدگی به دعاوی چک، گهگاه اختلاف نظرات فاحشی در بین قضات دادگاهها دیده می شود که در مواردی، زیان های جبران ناپذیری را برای یکی از طرفین دعوی در پی دارد. مواردی هست که حتی یک وکیل باتجربه و کارکشته نیز از پیش بینی نتیجه ی آن دعوی مستأصل می گردد. در ادامه، صرفا دو مورد از این اختلاف رویه ها در دادگاهها ذکر می شود.اطلاعات بیشتر

 
200تعداد مشاوره موفق
150تعداد پرونده انجام شده
50تعداد وکیل مشاور
300تعداد پرونده در حال انجام

ما به موکل خویش کمک میکنیم

 

تا حقوق از دست رفته خود را احیا کند

و پشتیبانی تا انتهای کار را تجربه کند

فقط کافیست تقاضای مشاوره بدهید و با شماره تماس

021-22637545  تماس حاصل کنید.

3879

ما با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آمادگی بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی را دارایم.

 

مشتریان راضی

نتایج حرفه ای

تماس با ما

 
2848